Masumiyet karinesidir. Mad. RF Anayasasının 49'u

Sivil toplum büyük bir toplaminsanlar, bir kültür, gümrük ve devlet çerçevesi ile birleşti. Aynı zamanda, toplum her zaman devlet sisteminin temelini oluşturuyordu. Her şeyden önce, her ülkenin kuruluşu doğrudan insanlara bırakılıyor. Belli bir devlette toplumun düzenlenmesi gerektiği gerçeğini belirtmek gerekir. Bu ilke çok önce türetilmiştir. Bu davadaki ana sorun, toplumun hantal doğasıdır. Yapısı karmaşık bir mekanizma. Sürekli kontrol bulunmaması halinde, başarısız olabilir. Tarih boyunca insanlar, toplumsal ilişkilerin en güçlü ve etkili düzenleyicisini bulmaya çalıştılar. Arama sırasında din ve şiddet denendi ancak bu kategoriler verimsizlik gösterdi. Hukukun ortaya çıkışı ile her şey değişti. İnsanlar, bir takım hukuki yasal normlardan daha iyi hiçbir şey olmadığını fark ettiler. Aynı zamanda, toplumsal ilişkilerin ana düzenleyicisi - sağ - çok yönlü bir kategoridir. Dolayısıyla, doğrudan uygulamayı kolaylaştırmak için belirli bir varsayım oluştu. Bunlardan biri, iç hukukta yaygın olarak kullanılan masumiyet karinesidir.

Terim anlamı

Tahmin, başlangıçta bir kategoridirhukuk alanında değil, felsefi olarak ortaya çıktı. Yani, özelliklerini anlamak için, sunulan olgunun başlangıç ​​varsayımlarını anlamak gerekir. Dolayısıyla, varsayım, bir istisna olmaksızın, her durumda tersinin ispatlanıncaya kadar geçerli sayıldığı bir varsayım türüdür. Başka bir deyişle, gerçeğin, reddedilemez gerçekler temelinde resmi değişikliğe kadar değiştirilmemiş bir içeriği vardır.

Rusya Federasyonu Anayasasının 49. Maddesi

Masumiyet karinesi

Bu kategori kendi uygulamasınıyerel içtihadı ve Rusya Federasyonu mevzuatı. Ancak her şeyi sırayla analiz edeceğiz. Masumiyet karinesi, belirli bir insanın suçsuzluğunun reddedilemez gerçeğidir. Bu durumda, bir kişinin suç işlemiş olduğu kanıtlanana kadar herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulmaması gerekir. Karin, ceza sürecinin temel ilkesidir. Bu durumda, bu ilkeye dayanan bütün normatif bir temel vardır.

Normatif düzenleme

Herhangi bir hukuki varsayım belirliyasal durum. Diğer bir deyişle, bu kategoriler bazı normatif düzenlemelerde sabitlenmiştir. Bu durumda, masumiyet karinesini düzelten temel belgeleri hesaba katarsanız, iki masraf düzenleyici mevzuata sahiptir.

  1. Daha önce de belirtildiği gibi, varsayımCeza hukukunda masumiyet en açık şekilde kendini gösterir. Bu, Rusya Federasyonu Ceza Muhakemesi Usul Yasası, yani Madde 14'te belirlenmiştir. Sunulan kural hükümlerine göre, tüm kolluk ve yargı organları için varsayımlara uyulması zorunludur.
  2. Rusya Federasyonu Anayasası'nın 49. maddesi,daha önce bahsedilen ilkedir. Aslında, temel yasanın bu kuralı, benzer bir yasal tasarımın ceza hukukunda uygulanmasına temel oluşturmaktadır.

masumiyet varsayığı

Bu makalenin çerçevesinde, masumiyet karinesine ilişkin temel yasanın konumunu daha geniş olduğu için göz önüne alacağımıza dikkat çekiyoruz.

RF Anayasasının 49. Maddesi

Bu nedenle, Rusya Federasyonu'nun temel yasasının normuMasumiyet karinesesi gibi hukuksal bir yapı hakkında rivayet eder. Bu sanatta. RF Anayasasının 49'u sadece kavramı değil, aynı zamanda bahsedilen hukuki olgunun diğer bir çok yönünü de ortaya koymaktadır. Makale üç bölümden oluşmaktadır. Her birinde varsayımın ilginç yönleri sunuluyor, örneğin:

  • Sanat Bölüm 1 Rusya Federasyonu Anayasasının 49. maddesi, suçunun Rus yasalarıyla belirlendiği şekilde kanıtlanıncaya kadar herhangi birinin masumiyetinden söz eder.
  • Bölüm 2, sanıklarına masumiyetini kanıtlama görevini koymanın yetersizliğinden bahsediyor.
  • Sanat Bölüm 3'te. Rusya Federasyonu Anayasasının 49. maddesi, sanıkların suçundan kaçınılması imkansız olan şüphelerin lehtarında yorumlanacağını gösteriyor.

Görebildiğimiz gibi, sunulan hükümleranayasal normlar modern mevzuatta masumiyet varsayımının ve yasal alanın bir bütün olarak özel rolünden bahsediyor. Kategorinin ana yasada sabit olması, onu devletimizin tüm hukuk sisteminin temel faktörü haline getirmektedir. Kategorinin tüm yönlerini daha ayrıntılı olarak anlamak için, yasal normların her bir bölümünü analiz etmek gerekir.

Kişinin Masumiyeti ve Kuruluş Süreci

Eğer Sanat'ı analiz edersek. Rusya Federasyonu Anayasasının 49. maddesi ile yorumlarıyla birçok yönü açıklığa kavuştu. Örneğin, birinci bölümde, bir kişinin suçluluk duygusunun yasa ile belirlenen usule uygun olarak ispatlanması gerektiği belirtilmektedir. Bu ifadeden iki önemli husus ortaya çıkıyor.

  • Birincisi, bir kişinin bir şeyden suçlu olduğunu itiraf etmek nesnel olarak yapılmalıdır.
  • İkincisi, suçluluk kanıtlarının toplanması, kurulan yasal prosedürler içinde cereyan etmektedir.

Rusya Federasyonu Anayasasının 49. Maddesi

İlk durumda, cesetlerin faaliyetleri hakkında konuşuyoruzsoruşturma, soruşturma, savcılık ve tabii ki mahkeme. Sonuçta, bu bölümler bir kişinin suçluluğunu ispatlamak için tarafsız bir süreç organize edebilir ve uygulayabilir. İkinci yöne gelince, kolluk kuvvetleri temsilcileri için istisnai bir öneme sahiptir. Suçluluk kanıtının belli bir prosedür içerisinde ortaya çıktığı ve ihlalin toplanan tüm delillerin kaybedilmesine neden olacağı belirtilmelidir. Bu durumda önemli bir nokta daha var. İspat sürecinin tamamı, mahkemenin mahkumiyeti olmaksızın hiçbir şey ifade etmez.

Bölüm 3 Rusya Federasyonu Anayasasının 49. Maddesi

Bir yükümlülüğün uygulanamaması

Sanatın 2. Bölümü. Rusya Federasyonu Anayasasının 49. Maddesi, makalede sunulan yorum, bir kişinin masumiyetinin gerçeğini bağımsız olarak kanıtlama zorunluluğunu yasaklamaktadır. Diğer bir deyişle, bir kişi bir mazereti öne sürerse, ilgili mahkeme öncesi soruşturma organları bağımsız olarak kontrol etmelidir. Bu davadaki kişi, şüpheyi gidermek için açıklama, belge ve diğer kanıtlar sunmakla yükümlü değildir.

Rusya Federasyonu Anayasası ч 1 p 49

Bu hüküm birçok prosedürü etkilemektedirilişkisi. Örneğin, bir şüpheli ya da bir sanık tanıklık etmeyi, soruları yanıtlamayı reddetmeyi ya da tam tersini, bu durumda gerekli gördüğü kanısına varır. Diğer bir deyişle, bir kişi eylemlerini seçmekte özgürdür çünkü kimse onu bir şeye itiraf ettiremez. Bu nedenle, toplanan kanıtlar belirli bir kişinin belirli bir eylemin suçluluğundaki suçluluğunu tam olarak göstermelidir. Aksi takdirde kişi masum sayılmaya devam edecektir.

Şüphe uyandırmak

Sanat hükümleri Rusya Federasyonu Anayasasının 49. Maddesi de bir kişinin suçluluğunun değiştirilemez şüphelerinin yorumlanması kurallarını anlatıyor. 3. Bölümde, bir kişinin bir suçla ilgisi hakkındaki şüphelerinin masumiyetinden yana yorumlanması gerektiği belirtilmektedir. Ancak, belirli bir özgüllük var. En alt satır, tüm gerçeklerin belirtilen şüpheler olmamasıdır. Kişinin suçluluğunun bireysel unsurları mümkün olduğunca objektif ve iyice kontrol edilmelidir. Bu durumda, şüphelerin kaçınılmazlığı, diğer olgularla çürütülemeyecekleri ya da örtülmeyecekleri şeklinde ortaya konmaktadır. Başka bir deyişle, bu tür koşullar güvenilir ve karşı konulamaz.

İç mevzuatta kategorinin önemi

Ulusal hukuk sistemindeBirçoğu masumiyet karinesi olan ilginç kategoriler. Rusya Federasyonu Anayasası (Madde 49) bu olgunun ayrıntılı bir tanımını sunmaktadır. Fakat bu durumda mantıklı bir soru ortaya çıkıyor: Masumiyet karinesi yerel mevzuatta ne gibi bir rol oynuyor? Her şeyden önce, bu kurumun tamamen demokratik olduğuna dikkat edilmelidir.

Rusya Federasyonu Anayasasının 49. Maddesi ile

Yani varlığı onun özünü vurgular.devletin kendisi. Öte yandan, masumiyet karinesi, belirli organların belirli fiili hareketlerine sebep olur. Suçların soruşturulmasının usule ilişkin faktörlerini doğrudan etkiler. Ayrıca, bir karinenin varlığı, Rusya'nın devlette politik bir rejim inşa etmenin totaliter prensiplerinden uzaklaştığını göstermektedir.

Diğer sektörlerde masumiyet karinesi

Anladığımız gibi, Art. Rusya Federasyonu Anayasasının 49. Maddesi, makalede belirtilen yasal inşaatın tek kaynağı değildir. Bu yasal olay, modern hukukun çeşitli dallarında, yani:

  • ceza;

Anayasanın 49. Yorumu

  • yönetimi;
  • vergi.

Anayasada masumiyet karinesinin varlığı, tasarımın birçok yasal ilişkide uygulanmasına izin verir. Sonuçta, temel hukuk devletin hukuk sisteminin temelidir.

Ne olduğunu bulmaya çalıştıkmasumiyet karinesi. Rusya Federasyonu Anayasası (Madde 49) bu özel yasal sorunu açıklamaktadır. Sonuç olarak, varlığının devletimiz için tüm hukuk sistemini daha iyi bir şekilde değiştirdiğine dikkat edilmelidir.

sevdim:
0
Yönetim kavramı ve ilkeleri
Masumiyet karinesini: yasal ve
Devlet organları sistemi
Hızı 20 km aşmaktadır. izin verilebilir
Birleşik cihaz
İdare Hukukunun Esasları - Meseleler
SSCB'nin üç dönemi ve üç anayasası
Hükümet biçimi ilke ve sistemdir
7 Ekim, SSCB Anayasa Günü - Kanun
Üst Mesajlar
yukarı